När vi föds är vår hjärna mycket outvecklad. De olika delarna finns anlagda men de fungerar inte ännu. För att hjärnan ska kunna börja fungera som en helhet behöver de olika delarna utvecklas och kopplas samman. Denna utveckling och sammankoppling stimuleras av beröring, vaggning och spädbarnets egen rörelse. Det är i detta sammanhang mycket viktigt för utvecklingen att barnet får tillfälle att vara på golvet och fritt träna sin motorik.

Den del av hjärnan som fungerar redan vid födelsen är hjärnstammen där finns bland annat de så kallade spädbarnsreflexerna eller primitiva reflexer som de också kallas. Dessa har till uppgift att hjälpa barnet genom de första månaderna i livet. Det är tack vare dessa som barnet kan påkalla uppmärksamhet när barnet är trött, hungrig, blöt osv.

Allt eftersom barnet utvecklar övriga delar av hjärnan ska dessa reflexer ”försvinna” dvs de ska integreras i systemet och inte längre märkas.

Den engelska läkaren Pete Blythe upptäckte i sin forskning redan på 70 – talet att barn med resterav dessa reflexer ofta misslyckades i skolan trots normal intelligens.

Det finns många studier och forskning sedan dess som visar sambandet mellan kvarvarande reflexrester och svårigheter som kan ses vid neuropsykiatriska diagnoser eller vid liknande svårigheter. Se tex läkartidningen nr 35 2015.

Läs mer referenser här.

Sensomotorisk träning är ett sätt att med rörelser som liknar de som spädbarnen gör komma tillrätta med dessa reflexrester och därmed ge hjärnan en möjlighet att utvecklas på ett mer moget/ändamålsenligt sätt. Man skulle kunna uttrycka det så att man ger hjärnan en andra chans att utvecklas.

För att kunna göra sensomotorisk träning på bästa sätt behöver man först ta reda på vilka reflexrester barnet har och hur det har påverkat barnets utveckling. Förutom en kontroll av vilka reflexrester barnet har görs också vid första besöket en kartläggning av barnets fin ochgrovmotorik, förmåga att uppfatta ljud och barnets möjligheter att använda sin syn på ett korrekt sätt. Genom att sammanställa resultatet av dessa undersökningar kan man se om barnet har de rent fysiska förutsättningarna för att kunna fungera väl socialt, klara skolans krav osv.

När man vet vilka reflexrester barnet har och hur det har påverkat barnets utveckling görs ett träningsprogram som utförs i hemmet varje dag. Programmet är oftast i två delar där det ena är rörelser som utförs på golvet i 5-15 minuter och den andra är att lyssna på specialkomponerad musik i ca 10 minuter vilket syftar till att förbättra sättet att uppfatta ljud. Återbesök görs var 4 – 6 vecka. Bor man långt ifrån mottagningen kan man i de flesta fall göra längre uppehåll mellan besöken.

Om det är ett skolbarn med svårigheter i skolan kan det vara viktigt att skolan känner till att barnet börjat med denna träning för att de ska kunna se och stötta barnet i den utveckling som sker.

Det finns ingen gräns för hur gammal man kan vara eller ska vara för att ha nytta av Sensomotorisk träning det fungerar för alla åldrar.
Symtom av kvarvarande reflexrester kan du läsa mer om här.

< Startsidan